Zásady ochrany súkromia

Spoločnosť UPC si kladie za cieľ chrániť Vaše súkromie. Záleží nám na tom, aby ste si mohli byť úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Tieto Zásady ochrany súkromia (ďalej len "Zásady") opisujú, ako získavame a spracúvame Vaše osobné údaje v prípade, ak využívate naše produkty a služby a ako bude spoločnosť UPC zaobchádzať s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete na základe zákona, predchádzajúceho oznámenia alebo na základe udelenia súhlasu, ak to príslušné právne predpisy vyžadujú.

Tieto Zásady sa vzťahujú na všetkých zákazníkov spoločnosti UPC a jej dcérskych spoločností. Vzťahujú sa rovnako aj na všetkých návštevníkov našich webových stránok, ktorí môžu, avšak nemusia byť zákazníkmi spoločnosti UPC.

Ak ste zákazníkom spoločnosti UPC, tieto Zásady je potrebné vnímať v spojení so Všeobecnými podmienkami na poskytovanie verejných služieb, ako aj ostatnými zmluvnými dokumentmi a osobitnými podmienkami vzťahujúcimi sa na konkrétne produkty a služby, ktoré od nás využívate. Tieto Zásady môžu byť v prípade potreby aktualizované. Prípadné zmeny zistíte pravidelným sledovaním našich webových stránok.

Naše produkty či služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky ďalších spoločností a nimi ponúkané služby; tieto spoločnosti môžu mať vlastné zásady týkajúce sa ochrany súkromia. Odporúčame Vám preto dôkladne sa oboznámiť so zásadami ochrany súkromia týchto spoločností, resp. tretích strán. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek postupy v oblasti ochrany súkromia alebo akýkoľvek obsah produktov či služieb takýchto tretích strán.
 

Čo sa rozumie pod pojmom Osobné údaje (ďalej len "Osobné údaje")?

Našim cieľom je nastaviť štandard ochrany súkromia čo najvyššie, a preto podporujeme široký výklad pojmu "Osobné údaje", ktoré definujeme ako údaje týkajúce sa akejkoľvek fyzickej osoby, akou je zamestnanec a/alebo spotrebiteľ, hlavne vrátane mena, adresy, dátumu narodenia a záznamov o platbách. Vo vzťahu k našim zákazníkom a pokiaľ to kontext vyžaduje, zahŕňajú Osobné údaje tiež prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, IP adresy, údaje o používaní internetu a údaje o používaní set top boxu.

Aké Osobné údaje spracúvame?

Vzhľadom k povahe našich služieb a produktov môžeme na účely vymedzené v týchto Zásadách a za podmienok v nich stanovených na základe zákona, predchádzajúceho oznámenia alebo na základe udelenia Vášho súhlasu, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú spracúvať nasledujúce Osobné údaje:

Kontaktné údaje, t.j. údaje, ktoré nám umožňujú Vás identifikovať alebo kontaktovať. Tieto informácie zahŕňajú meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, používateľské mená a heslá, dátum narodenia, pohlavie, vek, jazykové preferencie, informácie o dodaní, ako aj ďalšie kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete na účely uzavretia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, informovaní sa o našich produktoch a službách, účasti v súťaži, ktorej organizátorom je naša spoločnosť alebo na akýkoľvek iný účel uvedený v týchto Zásadách.

Platobné údaje, t.j. informácie, ktoré nám poskytnete na účely objednania našich služieb. Sú to napr. informácie o bankovom účte, fakturačná adresa alebo iné informácie, ktoré spracúvame v súvislosti s Vašou úhradou za služby a ostatnými finančnými operáciami.

Informácie o službách, t.j. informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty a služby. Patrí sem napr. číslo modelu a servisné číslo Vášho set top boxu, resp. iného zariadenia určeného na poskytovanie našich služieb, informácie o používanej verzii softwaru, ID smart karty, adresa IP/MAC a úroveň príslušného balíčka služieb.

Všeobecné informácie o používaní, t.j. informácie generované v priebehu Vášho používania našich produktov a služieb, napr. pri používaní našej siete na uskutočňovanie telefonických hovorov, používaní služby prístupu do siete internet, navštevovaní našej webovej stránky, sledovaní televízneho vysielania, používaní videotéky a jej katalógu, prezeraní televíznej programovej ponuky, ako je program vysielania (TV Sprievodca).

Ostatné osobné údaje, t.j. informácie, ktoré môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi získať z verejne dostupných zdrojov. Môžeme tiež získavať a spracúvať aj osobné (identifikačné) údaje týkajúce sa Vášho zástupcu v nevyhnutnom rozsahu a na čas nevyhnutný, v akom je takéto spracúvanie potrebné na účely evidencie a určenia konkrétnej osoby ako osoby oprávnenej konať vo Vašom mene pri určitých úkonoch na základe Vami udeleného plnomocenstva.

Pre užívateľov služby Horizon:

Informácie o uprednostňovanom sledovaní, t.j. informácie o sledovaní televíznych programov a záznamov v digitálnom záznamovom zariadení, ak ste sa rozhodli aktivovať osobné odporúčania. Informácie o uprednostňovanom sledovaní neuchovávame bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Viac informácii nájdete v časti „Ako sa prihlásiť a odhlásiť z odoberania marketingových ponúk“.

Informácie o domácom obsahu, t.j. informácie zahrňujúce register videí, hudby, fotografií uložených na kompatibilných zariadeniach vo Vašej domácnosti, ak ste sa rozhodli pre aktiváciu týchto zariadení v rámci Vašej domácej siete. Informácie o domácom obsahu neuchovávame bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Viac informácií nájdete v časti „Domáci obsah“.

Aký je účel používania Osobných údajov?

Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, len na vopred vymedzený účel spracúvania osobných údajov, s ohľadom na povahu našich služieb a produktov. Je pre nás dôležité zabezpečiť, aby naše produkty a služby boli jednoduché, osobné a spoľahlivé. Neustále hľadáme spôsoby, ako naše služby a produkty vylepšovať, aby čo najviac vyhovovali Vašim osobným potrebám. Vaše Osobné údaje spracúvame na základe zákona, predchádzajúceho oznámenia alebo na základe udelenia súhlasu, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú na nasledovné účely:

Aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty a služby. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách sme na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok
a vypracovanie zoznamu Užívateľov služieb oprávnení získavať a spracúvať Vaše osobné údaje, ktorými sú: telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť fyzickej osoby, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby. Uvedené osobné údaje máme právo spracúvať po dobu platnosti zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ako aj po jej zániku, v prípade vyúčtovania úhrad, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnuté Služby, v prípade vybavovania podaní a podnetov alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na uplatnenie práv.

Aby sme Vás mohli kontaktovať prostredníctvom poštového styku. UPC je na základe príslušných právnych predpisov oprávnené spracúvať Váš titul, meno, priezvisko a adresu pre potreby poštového styku, ako aj evidencie týchto údajov.

Aby sme mohli vylepšovať naše produkty a služby. Zo Všeobecných používateľských informácií môžeme vychádzať pri identifikovaní oblastí pre zlepšenie. Napríklad vysoká miera sledovanosti určitého filmového žánru v rámci videotéky môže viesť k rozšíreniu filmového katalógu v tomto žánri. Zároveň môžeme uskutočňovať prieskumy trhu na účely skvalitnenia našich existujúcich služieb a vývoja nových produktov zodpovedajúcich potrebám našich zákazníkov.

Aby sme Vám mohli predstaviť nové produkty a služby. Môžeme s Vami komunikovať o pripravovaných nových vlastnostiach našich produktov a služieb alebo o reklamných akciách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V časti "Ako sa prihlásiť a odhlásiť z odoberania marketingových ponúk?" Zásad vysvetľujeme, ako si môžete aktualizovať svoje marketingové preferencie.

Aby sme mohli nakupovať tovar a služby od našich Obchodných partnerov. Z času na čas Vám môžeme na obrazovku alebo on-line zasielať naše špeciálne ponuky v dobe, keď budete používať naše produkty a služby, aby ste si mohli zakúpiť tovar a služby od našich partnerov, ako sú zadávatelia reklamy, promotéri, poskytovatelia alebo predajcovia aplikácií (ďalej súhrnne „Obchodní partneri“). Pokiaľ sa rozhodnete tieto ponuky využiť alebo sa zúčastniť určitej transakcie, môžeme spracúvať Vaše relevantné Osobné údaje a s Vašim súhlasom ich poskytovať našim Obchodným partnerom, ktorí sponzorujú príslušné reklamné akcie alebo transakcie. Informácie bude v takomto prípade spracúvať a poskytovať spoločnosť UPC výhradne po Vašej kladnej odpovedi na predmetnú ponuku. Používanie Osobných údajov Obchodnými partnermi sa riadi ich príslušnými zásadami ochrany súkromia, z ktorých by ste mali vychádzať, pokiaľ budete mať akékoľvek otázky ohľadne toho, ako môžu naši Obchodní partneri používať Vaše Osobné údaje.

Aby sme mohli riadiť naše výsledky. Osobné údaje môžeme používať v prípadoch, keď Vás žiadame o spätnú väzbu vo vzťahu k fungovaniu našich produktov a služieb, našich služieb starostlivosti o zákazníkov a údržby a prevádzky našich sietí. Ak to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme používať informácie týkajúce sa Vášho používania našich produktov a služieb a prístupu k nim pre účely riadenia prevádzky, vybavovania otázok zákazníkov a pre účely prevencie a odhaľovania podvodov. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme monitorovať a zaznamenávať našu komunikáciu s Vami, vrátane e-mailov a telefónnych hovorov, a to pre potreby školenia, zaisťovania kvality a zaznamenávania podrobných informácií o produktoch a službách, ktoré si od nás objednávate.

Aby sme mohli plniť svoje zákonné povinnosti. Z právnych predpisov nám môže vyplynúť povinnosť poskytnúť Osobné údaje v súlade s podmienkami príslušného platného právneho predpisu alebo v prípadoch, kedy to požadujú orgány štátu zaoberajúce sa uplatňovaním práva. Takéto poskytnutie Osobných údajov môže byť vykonané aj bez Vášho súhlasu a vedomia a bez predchádzajúceho oznámenia v súlade s podmienkami platného právneho predpisu. Vyhradzujeme si právo spochybniť požiadavku prístupu k Osobným údajom zo strany verejných orgánov.

Pre užívateľov Horizon, ktorí si aktivovali osobné odporúčania:

Na účely poskytovania osobných odporúčaní. Ako súčasť výhod používania služby Horizon môžeme používať Informácie o uprednostňovanom sledovaní pre odporúčanie a nahrávanie obsahu, ktorý by sa Vám mohol páčiť, alebo pri poskytovaní zvýhodnených ponúk, o ktoré by ste mohli mať záujem. Osobné odporúčania sú aktivované, ak ste súhlasili, aby sme mohli informácie o uprednostňovanom sledovaní uchovávať. Osobné odporúčania sa môžu týkať TV programov, videotéky a aplikácií v rámci služby Horizon. Nepoužívame osobné údaje týkajúce sa použitia obsahu pre dospelých. Viac informácií nájdete v časti „Ako sa prihlásiť a odhlásiť z odoberania marketingových ponúk?“.

Komu môžeme poskytovať Osobné údaje?

Spoločnosť UPC si kladie za cieľ chrániť Osobné údaje. Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania našich produktov a služieb môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe predchádzajúceho oznámenia alebo súhlasu, pokiaľ sú vyžadované, poskytnúť alebo poveriť spracúvaním Osobných údajov tretie strany uvedené nižšie, a to vrátane tretích strán nachádzajúcich sa v krajinách mimo územia Európskej Únie a Švajčiarska.

Subjekty v rámci skupiny Liberty Global. Poveriť spracúvaním Osobných údajov môžeme ktorúkoľvek materskú spoločnosť, dcérsku spoločnosť alebo inú spoločnosť patriacu do skupiny Liberty Global. V takomto prípade budeme od týchto spoločností vyžadovať, aby pri spracúvaní osobných údajov dodržiavali tieto Zásady.

Zamestnanci spoločnosti UPC. Počet našich zamestnancov, ktorí majú prístup k Vašim Osobným údajom obmedzujeme na vybranú skupinu špeciálne poverených a poučených zamestnancov. Títo zamestnanci majú prístup k Vašim Osobným údajom za účelom riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať k svojej práci.

Obchodní partneri. Ak sa rozhodnete pre využitie niektorej našej špeciálnej ponuky alebo nami navrhnutej transakcie, ktorú však poskytujú naši Obchodní partneri, môžeme v relevantných prípadoch a s Vašim súhlasom poskytnúť Vaše Osobné údaje týmto Obchodným partnerom. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Zásad "Aký je účel používania Osobných údajov?".

Ďalšie tretie strany. V súlade s príslušnými právnymi predpismi môžeme poveriť spracúvaním Osobných údajov tretie strany, a to v prípadoch, keď sa budeme domnievať, že takéto poverenie je nevyhnutné pre fungovanie našich produktov a služieb (napr. starostlivosť o zákazníkov). V takomto prípade budeme od týchto subjektov vyžadovať zachovanie mlčanlivosti o týchto informáciách, ich zabezpečení a používaní len pre účely stanovené v zmluve o sprostredkovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb sú na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov oprávnení vzájomne si poskytovať nevyhnutné údaje, ak sa týkajú ich dlžníkov alebo osôb, o ktorých Poskytovateľ elektronických komunikačných služieb zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, alebo zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel posúdenia dôvodu pre odmietnutie uzatvorenia zmluvy so záujemcom o poskytovanie služieb a účinnejšej ochrany poskytovateľov elektronických komunikačných služieb pred takými osobami, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. V niektorých prípadoch nám môže zákon ukladať povinnosť poskytnúť Osobné údaje verejným orgánom alebo ďalším tretím stranám.

Ako chránime Osobné údaje?

Vynakladáme značné úsilie na zabezpečenie ochrany Vášho súkromia a na tento účel sme prijali množstvo zásadných opatrení. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu Osobných údajov pozostávajúcich z celého radu technických prvkov a postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú Vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutia do systému, zaisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov.

Ako dlho uchovávame Osobné údaje?

Sme povinní uchovávať Osobné údaje len po dobu nevyhnutne nutnú pre splnenie účelu, na ktorý boli tieto Osobné údaje získané a spracúvané, pokiaľ nám platné právne predpisy výslovn neukladajú povinnosť uchovávať Vaše Osobné údaje dlhšiu dobu.

Ako sa prihlásiť a odhlásiť z odoberania marketingových ponúk?

Môžeme Vás kontaktovať na účely marketingových ponúk vlastných alebo podobných tovarov a služieb, ktoré by Vás mohli zaujímať. Ak si nebudete želať kontaktovanie na účely marketingových ponúk z našej strany, môžete odoberanie marketingových ponúk odmietnuť, napr. formou e-mailu, SMS, telefónom, poštou alebo môžete priamo kontaktovať naše oddelenie služieb zákazníkom prostredníctvom odkazu "Kontakty" na našich webových stránkach.

Pre služby Horizon a Horizon Go

Pri vašom používaní služieb Horizon či Horizon Go budeme získavať, spracúvať a zhromažďovať Všeobecné používateľské informácie spoločne s Kontaktnými údajmi, Informáciami o účte, Informáciami o službách a ostatnými Osobnými údajmi spôsobom a za podmienok uvedených v týchto Zásadách.

Horizon

Pri zapojení zariadenia pre službu Horizon Vás požiadame, aby ste nám umožnili zhromažďovať Informácie o uprednostňovanom sledovaní s cieľom poskytnúť Vám osobné odporúčania obsahu, ktorý by sa Vám mohol páčiť a upozorniť Vás na programové ponuky, o ktoré by ste mohli mať záujem. Následne kedykoľvek v priebehu používania služby Horizon sa môžete rozhodnúť pre prihlásenie alebo odhlásenie prijímania osobných odporúčaní prostredníctvom menu nastavení Horizon alebo na stránke Odporúčania. Ak sa rozhodnete pre odhlásenie (opt-out), beriete tým na vedomie, že Vám nebudeme individualizovaným spôsobom odporúčať žiaden obsah ani Vás informovať o zvýhodnených ponukách služieb Horizon. Pri odhlásení budú vymazané Informácie o uprednostňovanom sledovaní, ktoré boli uložené, kým bolo Vaše prihlásenie účinné.

 

Horizon Go

Keď sa prvý krát zaregistrujete pre službu Horizon Go, požiadame Vás, aby ste nám udelili súhlas so zhromažďovaním Informácii o uprednostňovanom sledovaní s cieľom poskytnúť Vám osobné odporúčania obsahu, ktorý by sa Vám mohol páčiť a ponúknuť Vám programy, o ktoré by ste mohli mať záujem.

Domáci obsah

Ak ste zákazníkom Horizon, môžete pripojiť Vašu domácu sieť k zariadeniu Horizon. Takým použitím sprievodcu nastavenia domácej siete súhlasíte s pripojením Vašej domácej siete k zariadeniu Horizon. Zariadenie Horizon následne vytvorí register videí, hudby a obrazových súborov uložených na kompatibilných zariadeniach vo Vašej domácnosti. Tam, kde to bude možné, budú súbory videí, hudby a obrazové súbory uložené vo Vašej domácej sieti obohatené aj o obrazovú informáciu a popis. Túto funkciu domácej siete je možné zapnúť alebo vypnúť kedykoľvek v menu nastavenia Horizon. Vypnutím funkcie domáceho obsahu dôjde k vymazaniu registra videí, hudby vrátane obrazovej informácie a popisu vytvorených zariadením Horizon. Žiadne informácie o domácom obsahu nebudú použité pre osobné odporúčania.

Cookies

"Cookies" sú drobné kúsky informácií uložené vo Vašom internetovom prehliadači, ktoré zhromažďujú údaje ako je typ vášho prehliadača, Váš operačný systém, navštívené webové stránky, čas a trvanie návštev, prezeraný obsah, prezerané reklamy a ďalšie tzv. clickstream dáta.

Cookies používame k tomu, aby sme mohli naše webové stránky upraviť podľa Vašich potrieb, ponúkať Vám kvalitnejšie a personalizované služby a zapamätať si niektoré Vaše voľby, aby ste ich nemuseli zadávať znovu. Cookies nám ďalej umožňujú zisťovať pohyb smerujúci na naše webové stránky, vrátane navštívených stránok, počtu návštevníkov a použitých trás.

Môžeme využívať služby poskytovateľov reklamných sietí, ktorí nám pomáhajú prezentovať reklamný alebo iný obsah na našich webových stránkach a ďalších stránkach, na ktorých sú zobrazené reklamy spoločnosti UPC. Poskytovatelia reklamných sietí využívajú cookies, webové majáky (beacons) alebo ďalšie podobné technológie vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení na to, aby Vám ponúkali reklamu alebo iný obsah čo najlepšie zodpovedajúci Vašim záujmom na základe vytvorenia Vášho profilu prehliadania internetu na tejto webovej stránke a na ďalších Vami navštívených stránkach. Použitie cookies, webových majákov alebo podobných technológií zo strany našich poskytovateľov reklamných sietí sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany súkromia, nie Zásadami ochrany súkromia spoločnosti UPC.

Cookies vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení môžete manuálne zakázať či povoliť. Väčšina internetových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určit konkrétne cookies alebo určité typy cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Konkrétny postup závisí na Vašom prehliadači. Pokyny k použitiu tejto funkcie nájdete v nápovede k Vášmu internetovému prehliadaču. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Aké máte práva?

V rámci služby Horizon Vám môže byť umožnený prístup k aplikáciám tretích strán prostredníctvom príslušnej funkcie služby Horizon. Použitím tejto funkcie zároveň beriete na vedomie, že spoločnosť UPC nezodpovedá za žiadne takéto aplikácie tretích strán. Tieto aplikácie tretích strán sú prevádzkované v súlade s vlastnými zásadami ochrany súkromia tretích strán; starostlivo sa preto s obsahom týchto zásad oboznámte. Odporúčame Vám pri používaní aplikácií tretích strán nezadávať osobné údaje alebo citlivé informácie (napr. číslo sociálneho poistenia alebo číslo kreditnej karty), pokiaľ si neoveríte, že príslušná aplikácia pochádza z dôveryhodného zdroja.

Ako nás môžete kontaktovať ohľadne týchto zásad?

Ak budete mať akékoľvek pripomienky alebo otázky ohľadne týchto Zásad, kontaktujte, prosím, naše oddelenie služieb zákazníkom prostredníctvom odkazu "Kontakt" na našich webových stránkach.