Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre užívateľov sú zverejňované spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej aj ako "spoločnosť UPC") na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako "Zákon") v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 

Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Sídlo: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

 

Identifikačné číslo (IČO): 35 971 967

 

Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 38877/B

Rozsah ponúkaných služieb

Základný rozsah služieb v oblasti elektronických komunikácii ponúkaných spoločnosťou UPC tvoria:

 

  • Hlasové služby
  • Internetové služby
  • Služby televízie

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb, vrátane prípadného minimálneho trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej ukončenia a postupy súvisiace s prenosom čísel a iných identifikátorov sú určené vo Všeobecných podmienkach spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb (ďalej aj ako "Všeobecné Podmienky") dostupných na tomto linku:

 

Dokumenty

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú dostupné na tomto linku:

 

Dokumenty

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou UPC je obsiahnutý v čl. 15 Reklamačný poriadok Všeobecných podmienok spoločnosti UPC, ktorých aktuálne znenie nájdete v týchto dokumentoch:

 

Dokumenty

Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne informácie o servisných službách poskytovaných spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. nájdete na stránke:

 

upc.sk/zakaznicka-zona/

Mechanizmy na urovnanie sporov

Informácie o práve účastníka predložiť spor po uskutočnení reklamačného konania Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb, nájdete v čl. 5 Všeobecných podmienok, ktorých aktuálne znenie je dostupné na tomto linku:

 

Dokumenty

Informácie o zmenách podmienok

O zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania bude spoločnosť UPC informovať účastníkov v súlade s čl. 17 Všeobecných podmienok, ktoré nájdete:

 

Dokumenty

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou UPC zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach dostupných po kliknutí na:

 

Dokumenty

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, má právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov účastníka do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

Informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami

Informácie o všetkých platných cenách vo vzťahu k číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami sú uvedené v Tarifách k príslušným službám dostupné na tomto linku:

 

Dokumenty

Informácia v zmysle čl. IV. Podmienky povolenia bod 2 ods. 6 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Informácia v zmysle čl. IV. Podmienky povolenia bod 2 ods. 6 Všeobecného povolenia č. 1/2014

 

upc.sk/onas/

Informácie o postupoch Podniku v prípade neplatenia faktúr

Informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr, ktoré umožnia, aby po náležitom a včasnom upozornení mohlo dôjsť k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka, okrem podvodu, trvalého oneskorenia platenia alebo neplatenia sú obsiahnuté v čl. 11 Všeobecných podmienok dostupné na tomto linku:

 

Dokumenty

Parametre pripojenia, riadenia služieb a politika spravodlivého užívania

Parametre pripojenia vo vlastnej sieti v podniku

Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi: 1000 Mb/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa: 50 Mb/s

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB): bez obmedzenia
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mb/s): bez obmedzenia

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

UPC Vás chráni proti neželaným webovými stránkam. S bezpečnostným softvérom, ako sú firewalls a filtre, môžete blokovať aj ďalšie neželané webové stránky a zároveň vám s rodičovským dozorom ponúkame aj filter, ktorý vám zaistí bezpečné surfovanie po internete pre deti. Zvoľte si optimálnu ochranu proti neželaným webovým stránkam so Smart Guard, bezpečnostným balíkom "všetko v jednom" od UPC 1-2011.