Aké sú ďalšie podmienky využívania služby?

UPC Wi-Free môžete využívať v súlade s príslušnými Všeobecnými podmienkami spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb ("Všeobecné podmienky"). Službu môžete užívať iba Vy alebo osoby oprávnené podľa príslušných ustanovení Všeobecných podmienok.

 

Osobou zodpovednou za užívanie služby Wi-Free, ako aj za ochranu alebo zneužitie prihlasovacích údajov do služby Wi-Free alebo za škodu spôsobenú zneužitím prihlasovacích údajov do služby Wi-Free je konkrétny účastník, ktorý je zmluvnou stranou na zmluve s UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb a ktorej boli prihlasovacie údaje v zmluve pridelené.

 

Spoločnosť UPC je oprávnená mať dohľad nad dátovou prevádzkou a uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje v rámci služby Wi-Free iba v zákonom stanovených prípadoch.