Ako je možné zrušiť službu UPC Telefón?

 V prípade, že máte záujem vypovedať Zmluvu o pripojení, prípadne niektorú zo základných služieb (digitálna TV, analógová TV, internet, telefónna služba), je potrebné doručiť písomnú výpoveď spoločnosti UPC. Doručenie je možné:

 

  • osobne na Zákazníckom stredisku
  • poštou na:

 

            UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
            Ševčenkova 36
            P.O.BOX 216
            850 01 Bratislava 5


Výpovedná lehota je 1 mesiac a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.