Zmluvy, platby a faktúry - otázky a odpovede

Zmluvy
Otvoriť Zatvoriť

Aké doklady sú potrebné k uzavretiu Zmluvy o pripojení alebo k zmene Miesta inštalácie?
Otvoriť Zatvoriť

Na všetky zmeny v Zmluve o pripojení je potrebný občiansky preukaz

Ako je možné nahlásiť zmenu služieb, adresy alebo osobných údajov?
Otvoriť Zatvoriť

Možnosť výberu z nasledujúcich možností:

 

 • Požiadať telefonicky Zákazníckej linke 02/594 22 222 alebo elektronickou poštou na adrese post@upc.sk
 • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:


UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
P.O.BOX 216
850 01 Bratislava 5

 

 • Online, v sekcii Moje UPC. Podmienkou je zadaný PIN kód (číselný údaj slúžiaci na Vašu identifikáciu v komunikácii s našou spoločnosťou).

Je možné preniesť si služby na inú adresu?
Otvoriť Zatvoriť

V prípade, že si želáte preniesť služby na inú adresu, je to možné na adresy, kde sú naše služby dostupné.

 

Ak služby sú na adrese dostupné:

 

Ak v minulosti už boli vyžívané služby UPC

 

V prípade, že byt / nebytový priestor má rozvody UPC, je možné požiadať o preloženie služieb na novú adresu. Preloženie služieb je spoplatnené sumou 15 € a aktivácia každej služby na novej adrese sumou 1€. Poplatky sa vyúčtujú v nasledujúcej faktúre.

 
Žiadosť o preloženie služieb je možné podať:
 
 • Požiadať telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222 
 • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Ševčenkova 36
P.O.BOX 216
850 01 Bratislava 5

 

 

Po podaní žiadosti o preloženie služieb budete mať vyhotovenú Zmluvu o pripojení so zmenou údajov, ktorú je potrebné podpísať.

 

Zmluvu o pripojení Vám môžeme zaslať (je potrebné uviesť v žiadosti):

 

 • Poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Elektronickou poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Pripraviť na osobné vyzdvihnutie na Zákazníckom stredisku

 

Následne po prijatí podpísanej zmluvy bude preloženie služieb zrealizované do 5 pracovných dní.

 

Ak v minulosti neboli využívané služby UPC, ale sú využívané v bytovom dome

 

V prípade, že byt / nebytový priestor nemá rozvody UPC, je možné požiadať o preloženie služieb na novú adresu. Preloženie služieb je spoplatnené sumou 40 € a aktivácia každej služby na novej adrese sumou 1€. Poplatky sa vyúčtujú v nasledujúcej faktúre.

 

Žiadosť o preloženie služieb je možné podať:

 

 • Požiadať telefonicky na Zákaznícke linke 02/594 22 222
 • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Ševčenkova 36

P.O.BOX 216

850 01 Bratislava 5

 


Po podaní žiadosti o preloženie služieb budete mať vyhotovenú Zmluvu o pripojení so zmenou údajov, ktorú je potrebné podpísať.

 

Zmluvu o pripojení Vám môžeme zaslať (je potrebné uviesť v žiadosti):

 

 • Poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Elektronickou poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Osobne na Zákazníckom stredisku

 

Následne po prijatí podpísanej zmluvy bude preloženie služieb zrealizované do 5 pracovných dní.

 

Ak služby nie sú na adrese dostupné:

 

V prípade, že ste nenašli na Vami zvolenej adrese dostuné služby UPC, odporúčame pre vytvorenie cenovej ponuky na zriadenie služieb kontaktovať:

 

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
P.O.BOX 216
850 01 Bratislava 5

 

Ako postupovať pri výpovedi Zmluvy o pripojení?
Otvoriť Zatvoriť

V prípade, že zvažujete odhlásenie UPC služieb / podanie výpovede, vyplňte prosíme formulár o ukončení služieb a zavoláme Vám späť.

 

V prípade, že máte záujem o ukončenie Zmluvy o pripojení, je potrebné podať písomnú výpoveď.


Podanie je možné listovou zásielkou (odporúčame zasielať doporučene) prípadne na Zákazníckom stredisku.


Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca (príklad: 14.8.2014 zašlete Výpoveď Zmluvy o pripojení, prijatá a spracovaná bude 18.8.2014. Výpovedná lehota bude plynúť od 1.9.2014 do 30.9.2014 a k 1.10.2014 budú služby odpojené).


Ak využívate služby Digitálnej televízie, internet alebo telefónnu službu, je potrebné najneskôr do 3 pracovných dní po ukončení Zmluvy o pripojení vrátiť zariadenia, ktoré máte od UPC k dispozícii (set-top box a modem aj s príslušnými káblami a diaľkovým ovládaním), a to osobne na Zákazníckom stredisku prípadne formou poštovej zásielky.


Ako potvrdenie o prijatí výpovede Zmluvy o pripojení Vám bude doručená akceptácia výpovede na Vašu korešpondenčnú adresu.

Zabudli ste PIN kód?
Otvoriť Zatvoriť

 

 • Elektronickou poštou na adrese post@upc.sk - je potrebné uviesť:


- meno a priezvisko / názov spoločnosti
- variabilný symbol (číslo Zmluvy o pripojení)

- rodné číslo /IČO

 

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222

Moje upc - nesprávne meno a heslo, zabudli ste meno alebo heslo?
Otvoriť Zatvoriť

 

Platby
Otvoriť Zatvoriť

Aké obdobie platby je možné zvoliť?
Otvoriť Zatvoriť

Obdobia platby je možné zvoliť:

 

 • ročné
 • polročné
 • štvrťročne
 • mesačne*


* Pri využívaní služby UPC Telefón je možné zvoliť si len mesačné obdobie.

Spoločnosť UPC odporúča spôsob platenia inkasným príkazom alebo trvalým príkazom v banke.
 

Spôsob platby:

 

Bezhotovostná platba (odporúčame bezhotostnú úhradu inkasným spôsobom)

 

 • Jednorázovým prevodným príkazom 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK441100000000262553034

 

 • Zadaním trvalého platobného príkazu - odporúčame, v prípade, že nevyužívate telefónnu službu 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK441100000000262553034

 

 • Inkasným spôsobom

 

Inkaso je sťahovanie peňažnej čiastky z Vášho bankového účtu, ktoré umožňuje automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (na účte je potrebné mať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov). Ide vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej musí klient - platiteľ poskytnúť súhlas. Inkaso slúži predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby.

 

Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, online cez správu Vášho účtu Moje UPC (v sekcii Faktúry), alebo stiahnuť prostredníctvom odkazu nižšie:

 

 

Platba v hotovosti

 

 • Úhrada formou poštovej poukážky (v prípade, že nedostávate faktúry v tlačenej forme je možné vyžadať si na pobočke Slovenskej pošty prázdny poštový poukaz - typ U a vypísať údaje z faktúry)

 

 • Priamym vkladom na účet v Tatra banke 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK441100000000262553034

 

Aké typy výpisov je možné zvoliť?
Otvoriť Zatvoriť

Máte možnosť vybrať z nasledovných typov výpisov:

 

 • Elektronická faktúra zasielaná na mailovú adresu
 • Elektronická faktúra na Moje UPC
 • SMS notifikácia
 • Prípadne faktúra s poštovou poukážkou zasielaná v tlačenej forme. Poplatky za zasielanie faktúr v tlačenej podobe sú účtované podľa Tarify.
   

Ako je možné požiadať o zmenu typu výpisu, alebo obdobia?
Otvoriť Zatvoriť

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222
 • Elektronickou poštou na post@upc.sk
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:


UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
P.O.BOX 216
850 01 Bratislava 5

 

 • Osobne na Zákazníckom stredisku
 • Online, v sekcii Moje UPC.

  Podmienkou je zadaný PIN kód (číselný údaj slúžiaci na Vašu identifikáciu v komunikácii s UPC).
  Pozn.: v prípade, že ešte nemáte zadaný PIN kód:

 

Ako zaplatiť?
Otvoriť Zatvoriť

Bezhotovostná platba (odporúčame bezhotostnú úhradu inkasným spôsobom)

 

 • Jednorázovým prevodným príkazom 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

 

 • Zadaním trvalého platobného príkazu - odporúčame, v prípade, že nevyužívate telefónnu službu 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

 

 • Inkasným spôsobom

 

Inkaso je sťahovanie peňažnej čiastky z bankového účtu, ktoré umožní automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (na účte je potrebné mať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov). Ide vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej musí klient - platiteľ poskytnúť súhlas. Inkaso slúži predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby.

 

Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, online cez správu Vášho účtu Moje UPC (v sekcii Faktúry), alebo stiahnuť prostredníctvom odkazu nižšie:

 

 

Platba v hotovosti

 

 • Úhrada formou poštovej poukážky (v prípade, že nedostávate faktúry v tlačenej forme je možné vyžadať si na pobočke Slovenskej pošty prázdny poštový poukaz - typ U a vypísať údaje z faktúry)

 

 • Priamym vkladom na účet v Tatra banke 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

 

 • V hotovosti na Zákazníckom stredisku
   

Do kedy je potrebné vykonať úhradu?
Otvoriť Zatvoriť

Cena sa platí vopred na obdobie, v ktorom je poskytovaná služba.


Posledným dňom splatnosti ceny je 15. deň po začiatku obdobia, ak nie je v Zmluve alebo na faktúre uvedené inak.


Zaplatením riadne a včas sa rozumie deň pripísania úhrady v plnej výške na bankový účet UPC najneskôr v posledný deň splatnosti. Preto odporúčame vykonať úhradu niekoľko pracovných dní vopred.


Informáciu o splatnosti nájdete vždy na aktuálnej faktúre, prípadne, ak máte aktívnu SMS notifikáciu, tak priamo v doručenej SMS správe.

 

Neprišla faktúra
Otvoriť Zatvoriť

Chodia poštové poukážky

 

V prípade, že Vám nebola doručená poštová poukážka, je možné pozrieť si faktúru v sekcii Moje UPC, prípadne kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

 

Chodia elektronické faktúry

 

V prípade, že Vám nebola doručená elektronická faktúra, je možné pozrieť si ju v sekcii Moje UPC.

Suma na faktúre sa líši od faktúr, ktoré chodia bežne
Otvoriť Zatvoriť

V prípade, že je fakturovaná suma od doteraz prichádzajúcich faktúr odlišná, pravdepodobne boli v predchádzajúcom fakturačnom období vykonané zmeny v službách. Jednotlivé fakturované položky si môžete pozrieť na faktúre v sekcii Moje UPC, kde vždy nájdete faktúry za posledné tri fakturačné obdobia, prípadne kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

Prišla upomienka
Otvoriť Zatvoriť

Prišla SMS upomienka

 

1) Platba už bola zrealizovaná

 

Platba bola zrealizovaná pred, prípadne v deň doručenia sms upomienky

 

Odporúčame overiť správnosť údajov na úhradu, najmä Variabilný Symbol a číslo účtu, na ktorý bola úhrada realizovaná:

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

 

V prípade správnosti oboch údajov bude úhrada zaevidovaná nasledujúci pracovný deň (v prípade, že úhrada bola formou poštovej poukážky, bude zaevidovaná na tretí pracovný deň).

 

Platba bola zrealizovaná viac ako tri dni pred doručením sms upomienky

 

Odporúčame overiť údaje z úhrady:


• Variabilný symbol
• Číslo účtu, na ktorý bola realizovaná platba
• Číslo účtu, z ktorého bola realizovaná platba
• Dátum úhrady
• Uhradená čiastka


Na základe týchto údajov je možné zabezpečiť pokus o dohľadanie platby. Kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

 

2)  Platba ešte nebola zrealizovaná

 

Odporúčame úhradu najneskôr v prijatia sms upomienky akýmkoľvek spôsobom úhrady.

 

Prišla spoplatnená upomienka mailom / poštou.

 

V nasledujúcej faktúre bude účtovaný poplatok 4 €.

 

1)  Platba už bola zrealizovaná

 

Platba bola zrealizovaná pred prípadne v deň doručenia upomienky

 

Odporúčame overiť správnosť údajov na úhradu, najmä Variabilný Symbola číslo účtu, na ktorý bola úhrada realizovaná:

 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

 

V prípade správnosti oboch údajov bude úhrada zaevidovaná nasledujúci pracovný deň (v prípade, že úhrada bola formou poštovej poukážky, bude zaevidovaná na tretí pracovný deň).

 

Platba bola zrealizovaná viac ako tri dni pred doručením sms upomienky

 

Odporúčame overiť údaje z úhrady:


• Variabilný symbol
• Číslo účtu, na ktorý bola realizovaná platba
• Číslo účtu, z ktorého bola realizovaná platba
• Dátum úhrady
• Uhradená čiastka


Na základe týchto údajov je možné zabezpečiť pokus o dohľadanie platby. Kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

 

2) Platba ešte nebola zrealizovaná

 

Odporúčame úhradu najneskôr v prijatia upomienky akýmkoľvek spôsobom úhrady.

Čo je to inkaso?
Otvoriť Zatvoriť

Inkaso je spôsob platby, pri ktorom príkaz na úhradu dáva banke príjemca platby. Ide o sťahovanie peňažnej čiastky z bankového účtu, ktoré umožňuje automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (ak je na účte dostatočné množstvo peňažných prostriedkov).

 

Jedná sa vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej klient - platiteľ poskytne súhlas. Inkaso slúži predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby.

 

Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, online cez správu Vášho účtu Moje UPC (v sekcii Faktúry), alebo stiahnuť prostredníctvom odkazu nižšie:

 

 

Ak je zvolený spôsob platby inkasom, vo faktúre sa vždy nachádza informácia, kedy a aká suma bude inkasovaná. Rovnaké údaje sú zasielané aj do banky. Banka na základe týchto informácií zariadi, aby v uvedený deň previedla požadovanú sumu na účet UPC.
 

Čo je potrebné urobiť pre platby inkasom?
Otvoriť Zatvoriť

Súhlas s inkasom (mandát) môžete zadať osobne na Zákazníckom stredisku, prípadne cez  Moje UPC (v sekcii Faktúry), alebo stiahnuť prostredníctvom odkazu nižšie:

 

 

Tlačivo vyplniť pohodlne zo svojho domova a podpísané zaslať na našu korešpondenčnú adresu:

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
P.O.BOX 216
Ševčenkova 36
850 00 Bratislava 5

 

K zadaniu mandátu je potrebné:

 

 • číslo bankového účtu, z ktorého máte záujem uhrádzať platby, vo formáte IBAN. Toto číslo poskytne banka, nachádza sa na každom výpise z účtu alebo v internetbankingu. IBAN k účtu vedenému v hociktorej slovenskej banke má tvar "SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx" 
 • číslo zmluvy (variabilný symbol), je uvedený na každej faktúre od UPC
 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti 


Po podpísaní mandátu bude ešte potrebné oznámiť banke že UPC má odteraz povolené inkasovať. V opačnom prípade banka odmietne výzvy na inkaso prichádzajúce od UPC. Zmenu je možné zabezpečiť na pobočke banky, alebo u väčšiny bánk aj cez internetbanking. Potrebné údaje:

 

 • identifikátor príjemcu (creditor identifier) 
 • referenciu mandátu (unique mandate reference)


Oba tieto údaje budú k dispozícii po podpise mandátu
 

Aký je rozdiel medzi inkasom a trvalým príkazom?
Otvoriť Zatvoriť

Inkaso Trvalý príkaz
 • príkaz k platbe dáva UPC
 • príkaz k platbe dáva zákazník
 • inkasovať je možné len so súhlasom, t.j. je potrebné podpísať Mandátnu zmluvu
 • nie je potrebné podpisovať žiaden súhlas
 • banke je potrebné oznámiť, aby akceptovala výzvy prichádzajúce od UPC
 • banke je potrebné oznámiť interval platieb a výšku platby
 • platba sa zrealizuje v určený deň (zvyčajne v deň splatnosti faktúry)
 • platba sa zrealizuje vždy v rovnaký (Vami určený) deň
 • výška každej platby môže byť iná
 • výška platby je vždy rovnaká

 

 

Čo ak v deň splatnosti inkasa nemám na účte dosť peňazí?
Otvoriť Zatvoriť

Platba nebude zrealizovaná a faktúru budeme považovať za neuhradenú. Banka nebude opakovať pokus o inkaso.

Akým spôsobom je možné zrušiť inkaso?
Otvoriť Zatvoriť

O zrušenie mandátnej zmluvy môžete požiadať telefonicky, e-mailom, prípadne návštevou Zákazníckeho strediska.

Je možné požiadať o vrátenie platby, ktorá bola realizovaná inkasom?
Otvoriť Zatvoriť

Áno, do 8 týždňov od vykonania inkasa je možné požiadať banku o vrátenie platby, ktorá bola inkasovaná bez platnej Mandátnej zmluvy. Ak banka žiadosti vyhovie, vráti peniaze na účet.

 

V takom prípade budeme platbu považovať za neuhradenú a vystavujete sa riziku zaslania upomienky alebo iných sankcií v zmysle Zmluvy a Všeobecných podmienok. V prípade nejasností odporúčame pred žiadosťou o vrátenie platby v banke kontaktovať Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

 

Faktúry
Otvoriť Zatvoriť

Čo je elektronická faktúra?
Otvoriť Zatvoriť

Elektronická faktúra je elektronický dokument, ktorý obsahuje všetky údaje faktúry vyžadované podľa platných zákonov SR.


Obsah dokumentu je podpísaný elektronickým podpisom v súlade so Zákonom o elektronickom podpise (č. 215/2002 Z. z.) a je tak platným daňovým dokladom. 
 

Ako je možné aktivovať elektronickú faktúru?
Otvoriť Zatvoriť

Ako vyzerá elektronická faktúra?
Otvoriť Zatvoriť

Ako je spoplatnená elektronická faktúra?
Otvoriť Zatvoriť

Služba zasielania elektronických faktúr ako aj aktivácia služby je bezplatná.

Je možné dostávať faktúry nešifrované (bez hesla)?
Otvoriť Zatvoriť

Áno, faktúry nemusia byť chránené heslom. Požiadať o zmenu je možné prostredníctvom:

 

 

Zmena sa prejaví pri zaslaní nasledujúcej faktúry. Tú, a všetky ďalšie, bude možné otvoriť bez nutnosti zadávania hesla. Faktúry, ktoré boli v minulosti doručené zašifrované, bude naďalej možné otvoriť len po zadaní hesla.
 

Ako budú doručované elektronické faktúry?
Otvoriť Zatvoriť

Elektronické faktúry sú k dispozíci aj v Moje UPC.

Aký program je potrebný k využívaniu elektronickej faktúry?
Otvoriť Zatvoriť

Elektronická faktúra je zasielaná e-mailom vo formáte PDF. Na otvorenie PDF súborov je potrebné použiť program Adobe Reader vo verzii 8 alebo vyššej. Staršie verzie tohto programu nedokážu overiť elektronický podpis, samotný obsah faktúry sa aj napriek tomu zobrazí korektne.

Ako je možné uhradiť elektronickú faktúru?
Otvoriť Zatvoriť

Bezhotovostná platba (odporúčame bezhotostnú úhradu inkasným spôsobom)

 

 • Jednorázovým prevodným príkazom

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

 

 • Zadaním trvalého platobného príkazu- odporúčame, v prípade, že nevyužívate telefónnu službu 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

 

 • Inkasným spôsobom

 

Inkaso je sťahovanie peňažnej čiastky z bankového účtu, ktoré umožňuje automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (na účte je potrebné mať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov).

 

Ide vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej musí klient - platiteľ poskytnúť súhlas.

 

Inkaso slúži predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby. Aktivácia je možná po osobnej návšteve Zákazníckeho strediska. Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, prípadne cez Moje UPC v sekcii Faktúry.

 

Platba v hotovosti

 

 • Úhrada formou poštovej poukážky (v prípade, že nedostávate faktúry v tlačenej forme je možné vyžiadať si na pobočke Slovenskej pošty prázdny poštový poukaz - typ U a vypísať údaje z faktúry)

 

 • Priamym vkladom na účet v Tatra banke 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

 

 • V hotovosti na Zákazníckom stredisku
   

Aký je význam elektronického podpisu?
Otvoriť Zatvoriť

Elektronický podpis dáva istotu, že podpísaný dokument je autentický – teda že nebol nijako zmenený a bol naozaj vytvorený osobou, ktorá je v podpise uvedená.


Pokiaľ ale ide o Vám neznámu osobu, takýto podpis pre Vás nemá veľkú hodnotu. Aby ste takémuto podpisu mohli dôverovať, potrebujete niekoho, kto podpisovateľa "pozná" a zaručí sa za neho. Vo svete digitálnych podpisov sú takýmito dôveryhodnými osobami tzv. certifikačné autority – spoločnosti, ktoré vydávajú certifikáty ďalším osobám a u ktorých je možné si overiť pravosť vydaného certifikátu.


Digitálny certifikát používaný spoločnosťou UPC na podpisovanie elektronických dokumentov vydala Prvá Slovenská Certifikačná Autorita (PSCA - www.psca.sk), ktorá je akreditovaná Národným bezpečnostným úradom SR (www.nbusr.sk) na vydávanie digitálnych certifikátov.
 

Ako je možné overiť platnosť elektronického podpisu?
Otvoriť Zatvoriť

Aby ste si mohli overiť platnosť podpisu na faktúre, je potrebné mať v počítači nainštalovaný digitálny certifikát, pomocou ktorého bude Váš počítač vedieť overiť pravosť elektronického podpisu. Bez príslušného certifikátu Vám program Adobe Reader zobrazí správu o tom, že nebolo možné overiť pravosť dokumentu.

 

Dokument, u ktorého nebolo možné overiť pravosť podpisu:

Dokument, u ktorého bol podpis úspešne overený:

Odkiaľ je možné stiahnuť certifikát?
Otvoriť Zatvoriť

Tu je možné stiahnuť aktuálny certifikát UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., používaný na podpisovanie elektronických dokumentov:

 

upc_certifikat_2015-04.cer

 

Pomocou tohto certifikátu je možné overiť platnosť podpisu elektronických faktúr. V závislosti na nastaveniach Vášho systému sa Vám však stále môže zobrazovať upozornenie, že dokument je podpísaný nedôveryhodnou osobou.

 

Preto odporúčame nainštalovať certifikát Prvej Slovenskej Certifikačnej Autority, ktorý Vám umožní overiť pravosť nášho certifikátu. Certifikáty Prvej Slovenskej Certifikačnej Autority nájdete na

www.psca.sk.

 

Staršie certifikáty:

 

upc_certifikat_2013-02.der

upc_certifikat_2013-01.der
upc_certifikat_2012.zip
upc_certifikat_2011.zip
upc_certifikat_2010.zip
upc_certifikat_2009.zip

Ako nainštalujem PSCA certifikát v systéme Windows?
Otvoriť Zatvoriť

Stiahnite si zo stránky PSCA digitálny certifikát a naimportujte ho do Vášho počítača. Prejdite na stránku www.psca.sk a kliknite na certifikát PSCA CA1 (sha1).

 

V okne, ktoré sa Vám zobrazí, kliknite na voľbu "Otvoriť".

V ďalšom zobrazenom okne kliknite na tlačidlo "Inštalovať certifikát".

Zobrazí sa Vám úvodná obrazovka "Sprievodcu importom certifikátov", v ktorej stlačte tlačidlo "Ďalej". V ďalšom kroku sprievodcu zvoľte "Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typu" a pokračujte stlačením tlačidla "Ďalej".

Import certifikátu dokončíte stlačením tlačidla "Dokončiť".

Ďalším krokom je nastavenie programu Adobe Reader tak, aby na overovanie podpisov používal všetky certifikáty nainštalované v systéme Windows. Spustite Adobe Reader a v menu "Úpravy" vyberte voľbu "Predvoľby". V ľavej časti zobrazeného okna kliknite na "Zabezpečenie", potom na tlačidlo "Ďalšie predvoľby..."

Prejdite na záložku "Integrácia s Windows" a zaškrtnite v nej všetky tri políčka. Okno zatvorte stlačením tlačidla "OK".

 

Tým je nastavenie dokončené. Teraz už sa Vám pri otvorení elektronickej faktúry zobrazí správa o úspešnom overení podpisu.

Alternatívny spôsob inštalácie PSCA certifikátu.
Otvoriť Zatvoriť

Zo stránky PSCA si stiahnite certifikát vo formáte DER a uložte ho do svojho počítača:

Uložený súbor premenujte – zmeňte príponu súboru z ".der" na ".cer".

 

V programe Adobe Reader v menu "Dokument" zvoľte voľbu "Správa dôveryhodných identít" (ak používate anglickú verziu programu, hľadajte v menu "Document" voľbu "Manage Trusted Identities"). V zobrazenom okne kliknite na tlačidlo "Pridať kontakty..."

V ďalšom okne kliknite na "Prechádzať..."

Prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili certifikát, označte ho myšou a kliknite na "Otvoriť".

Import certifikátu dokončíte kliknutím na tlačidlo "Importovať".

 

Tým je import certifikátu dokončený. Teraz už sa Vám pri otvorení elektronickej faktúry zobrazí správa o úspešnom overení podpisu.

 

Definícia vernostného portfólia a zľavy
Otvoriť Zatvoriť

Pri základných UPC produktoch si vždy môžete vybrať z dvoch cenových úrovní - štandardnú alebo vernostnú. Vo vernostnom portfóliu sú ceny služieb uvedené s vernostnou zľavou. Ak ste si vybrali a chcete využívať službu z vernostného portfólia, podmienky pre poskytnutie zľavy splníte po uplynutí doby uvedenej v zmluve, inak po 12 mesiacoch riadneho užívania služieb (vernostné obdobie). Zľava sa však prejaví vo Vašej faktúre už od začiatku, to znamená od aktivácie (inštalácie) služby z vernostného portfólia.

 

Ak však nesplníte podmienky pre poskytnutie zľavy, zašleme Vám opravenú faktúru. V opravenej faktúre Vám doúčtujeme cenu služieb v štandardnej výške, a to od začiatku prebiehajúceho vernostného obdobia. Vernostné obdobia jednotlivých služieb sú na sebe nezávislé a plynú od dátumu aktivácie služby. Ak užívate dve služby s vernostnou zľavou a rozhodnete sa jednu z nich ukončiť, vernostné obdobie pri druhej službe bude plynúť bez prerušenia.

 

V priebehu vernostného obdobia môžete prijať vyššiu ponuku v rámci vernostného portfólia, vernostné obdobie bude plynúť bez prerušenia. Prijatie nižšej ponuky v rámci vernostného portfólia preruší plynutie vernostného obdobia a my Vám vystavíme opravenú faktúru.

 

Ak sa rozhodnete, že už naďalej nechcete využívať vernostné výhody, môžete kedykoľvek prejsť na štandardnú cenu služieb podľa Tarify. To však znamená, že prerušíte trvanie vernostného obdobia a my Vám opäť vystavíme opravenú faktúru. Vernostné výhody Vám radi poskytneme aj v nasledujúcom vernostným období, a to za rovnakých podmienok. Ak ste s využívaním vernostných výhod spokojní a neozvete sa nám, začne plynúť nové vernostné obdobie. Ak by ste už naďalej nechceli užívať služby z vernostného portfólia, dajte nám prosím vedieť aspoň 15 dní pred uplynutím vernostného obdobia, aby sme zmenu mohli včas spracovať.