Vyhrajte Tablet ASUS MEMO Pad 7

UPC oslavuje 1 rok pôsobenia v Nitre.

 

Oslavujte a vyhrávajte!

UPC vyhlasuje zlosovanie o vecnú výhru pre obyvateľov Nitry!

 

Vyplňte krátky dotazník a odovzdajte ho priamo obchodnému zástupcovi UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., alebo na Zákazníckom Stredisku UPC v OC Centro v Nitre.

 

 
 
 
 

Štatút súťaže "Vyhrajte Tablet ASUS MEMO Pad 7 od UPC" (ďalej len "štatút")

Preambula

 1. Štatút upravuje podmienky účasti v súťaži s názvom "Vyhrajte Tablet ASUS MEMO Pad 7 od UPC", spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na realizáciu súťaže a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov súťaže.
 2. Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom "Vyhrajte Tablet ASUS MEMO Pad 7 od UPC".

Článok I: Organizátor súťaže a poskytovateľ cien

Organizátorom súťaže je UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 38877/B (ďalej len "organizátor súťaže"alebo "spoločnosť").

Článok II: Cieľ propagačnej súťaže

 1. Súťaž s názvom "Vyhrajte Tablet ASUS MEMO Pad 7 od UPC" (ďalej len "súťaž") sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepovažuje za hazardnú hru.
 2. Cieľom súťaže je zviditeľniť organizátora súťaže v meste Nitra, ako aj zvýšiť počet užívateľov služieb.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia mesta Nitra, okrem: zamestnancov spoločnosti UPC, rodinných príslušníkov zamestnancov UPC, obchodných partnerov, ktorí venujú výhry do súťaže a ich rodinných príslušníkov. 


Článok III: Zabezpečenie a spôsob propagácie súťaže

 1. Propagácia súťaže sa uskutoční distribúciou žrebovacích kupónov prostredníctvom obchodných zástupcov organizátora súťaže a zverejnením informácie o súťaži na zákazníckom stredisku organizátora súťaže v meste Nitra.
 2. Organizátor súťaže zabezpečuje priebeh súťaže v súlade s týmto štatútom.

Článok IV: Začiatok a koniec súťaže

 1. Začiatok súťaže je dňa 01.04.2016.
 2. Koniec súťaže je dňa 31.05.2016.

 

Článok V: Pravidlá súťaže

 1. S účasťou v súťaži je spojené žrebovanie s možnosťou vyhrať tablet. Cenu pre výhercov súťaže zabezpečí organizátor súťaže.
 2. Výhercovia budú vyžrebovaní zo zoznamu všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili všetky podmienky súťaže. Osoba sa môže zúčastniť súťaže vyplnením žrebovacieho kupónu, podpísaním ktorého vyjadrí svoj súhlas s účasťou v súťaži, jej podmienkami a s obsahom tohto štatútu.
 3. Výhercovia sú oprávnení prevziať si predmet výhry osobne na zákazníckom stredisku v Nitre (Akademická 1/A, denne 09:00 a 21:00 hod), alebo im na základe písomnej žiadosti, môže byť zaslaný poštou. Spoločnosť UPC nezodpovedá za vady vzniknuté na predmete výhry počas poštovej prepravy.
 4. Výherca je pri preberaní predmetu výhry povinný sa preukázať platným občianskym preukazom. V prípade maloletého výhercu, je povinný predmet výhry prebrať jeho zákonný zástupca.

 

Článok VI: Žrebovanie výhercu

 1. Vyhodnotenie splnenia podmienok pre zaradenie do žrebovania a žrebovanie samotné vykoná organizátor súťaže v čo najkratšej možnej dobe po ukončení súťaže. Žrebuje sa vždy zo zoznamu účastníkov súťaže vytvoreného spôsobom podľa článku V bod 2 tohto štatútu. Žrebovanie sa bude vždy realizovať len z tých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do žrebovania.
 2. Každý výherca bude telefonicky alebo prostredníctvom ním uvedenej emailovej adresy kontaktovaný našou spoločnosťou v lehote 10 dní odo dňa žrebovania. Ak výherca v tejto lehote nepotvrdí organizátorovi prijatie výhry, tá prepadne v prospech organizátora súťaže.
 3. Žrebovanie výhercu ceny uskutoční organizátor súťaže za účasti člena svojho pracovného tímu vo svojom sídle na Ševčenkovej 36, 851 01 v Bratislave. Zmeny budú v dostatočnom časovom predstihu uverejnené na stránkach www.upc.sk.
 4. Organizátor súťaže vylúči zo žrebovania cien tých účastníkov súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na účasť v žrebovaní podľa tohto štatútu. Ak napriek tomu bude vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý nespĺňa podmienky na účasť v žrebovaní podľa tohto štatútu, vyžrebovanie takéhoto účastníka bude neplatné a žrebovanie sa zopakuje.


Článok VII: Ceny v súťaži

 1. Cena v súťaži je Tablet ASUS MEMO Pad 7.
  Vyššie uvedená cena v súťaži je určená ako výhra pre účastníkov, ktorí sa prihlásili do súťaže prostredníctvom riadne vyplneného žrebovacieho kupónu, ktorý môžu odovzdať obchodnému zástupcovi alebo na zákazníckom stredisku v Nitre, čím zároveň splnili podmienky súťaže.
 2. V súťaži bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý dostane ako výhru tablet. Výhercom ceny sa stane účastník súťaže, ktorý bol vyžrebovaný v súlade s podmienkami a pravidlami uvedenými v článkoch V a VI tohto štatútu.


Článok VIII: Osobitné podmienky súťaže

 1. Výherca vyslovuje poskytnutím osobných údajov pre zaslanie ceny súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený v súvislosti s jeho výhrou v tejto súťaži zverejňovať jeho meno a priezvisko, bez nároku výhercu na finančnú odmenu.
 2. Organizátor súťaže nehradí žiadne prípadné náklady, ktoré vzniknú výhercom alebo účastníkom súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži.

Článok IX: Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje účastníkov súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZOOU") bude organizátor súťaže spracúvať len      na základe súhlasu účastníka súťaže ako dotknutej osoby v súlade s ustanovením §§ 11 - 12 ZOOU.

 

2. Účastníci svojou účasťou v súťaží, t.j. odoslaním súťažného formulára, udeľujú organizátorovi súťaže v súlade s ustanoveniami zákona č.147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.        122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa a to najmä na účely:

- realizácie súťaže a odovzdania predmetu výhry,

- riadnej identifikácie účastníka súťaže,

- zverejnenia mena a priezviska výhercu, prípadne za iným účelom súvisiacim s organizáciu súťaže, ak tak ustanovujú podmienky súťaže,

- zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách organizátora súťaže vrátane newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä       prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami

 

3. Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločnosti UPC alebo elektronicky na ................................., príp. na telefónnom čísle       .............................. Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka súťaže udelený podľa tohto článku štatútu je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov, ak ho účastník súťaže neodvolá skôr.

Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov.

 

4. Účastník súťaže má v zmysle § 28 ZOOU právo: 

na základe písomnej žiadosti od organizátora súťaže vyžadovať:

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ZOOU; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku § 28 ods. 5 ZOOU je účastník súťaže oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého organizátor súťaže získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 - likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 - blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak organizátor súťaže spracúva osobné údaje na základe súhlasu účastníka súťaže.

 - na základe písomnej žiadosti má právo u organizátora súťaže namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu.

- na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOU vyslovením oprávnených dôvodov alebo       predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv a právom chránených záujmov účastníka súťaže, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu    nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka účastníka súťaže je oprávnená, organizátor súťaže je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie účastník súťaže namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a      zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

- na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu organizátora súťaže, ktoré by malo pre súťažiaceho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také       rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník súťaže má právo žiadať organizátora súťaže o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od       automatizovanej formy spracúvania, pričom organizátor súťaže je povinný žiadosti účastníka súťaže vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle ZOOU; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia SPP informuje súťažiaceho v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

- pri podozrení, že sa osobné údaje účastníka súťaže neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  

 5. Ak účastník súťaže nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva účastníka konania v zmysle ZOOU, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 


Článok X: Záverečné ustanovenia

 1. Účastníci súťaže sa tejto súťaže zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu. Organizátor súťaže má právo na posúdenie splnenia podmienok tejto súťaže a rozhodnutie o ich splnení, resp. nesplnení. Podľa ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nemožno výhru z tejto súťaže vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 2. Tento štatút je vyhotovený v dvoch exemplároch, ktoré budú uložené v sídle organizátora súťaže: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava.
 3. Tento štatút bol schválený a vyhlásený dňa 31.03.2016
 4. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu podpísaných organizátorom súťaže.

 

V Bratislave dňa 31.03.2016

Všeobecné podmienky súťaže

Organizátor súťaže

 

Organizátorom súťaže je UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 38877/B (ďalej len „UPC“)

Tieto podmienky sa aplikujú na všetky súťaže usporiadané spoločnosťou UPC prostredníctvom internetovej stránky online.upc.sk a/alebo iného softvéru v dispozičnej sfére UPC (napr. aplikácia) za predpokladu, že organizátorom je UPC, pokiaľ osobitné podmienky konkrétnej súťaže* neustanovia inak. Odoslaním súťažného formulára osoba (ďalej len "účastník") vyjadruje svoj súhlas s obsahom týchto podmienok a/alebo s obsahom osobitných podmienok konkrétnej súťaže, ako aj svoj súhlas s účasťou v súťaži.

 

Účasť v súťaži

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci užívatelia webovej stránky online.upc.sk a/alebo užívatelia iného softvéru v dispozičnej sfére UPC, okrem: zamestnancov spoločnosti UPC, rodinných príslušníkov zamestnancov UPC, obchodných partnerov, ktorí venujú výhry do súťaže a ich rodinných príslušníkov.

 

Výhry

 

Výhercovia budú vyžrebovaní zo zoznamu všetkých účastníkov súťaže, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku a/alebo splnili všetky osobitné podmienky konkrétnej súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránkach www.upc.sk a všetci výhercovia budú kontaktovaní našou spoločnosťou.

 

Výhercovia sú oprávnení prevziať si predmet výhry osobne na zákazníckom stredisku v Bratislave (Ševčenkova 36, 851 01 v pracovné dni medzi 08:00 a 18:00 hod), alebo im, na základe písomnej žiadosti, môže byť zaslaný poštou, ak nie je osobitnými podmienkami konrétnej súťaže stanovené inak. Spoločnosť UPC nezodpovedá za vady vzniknuté na predmete výhry počas poštovej prepravy.

 

Výherca je pri preberaní predmetu výhry povinný sa preukázať platným občianskym preukazom. V prípade maloletého výhercu, je povinný predmet výhry prebrať jeho zákonný zástupca.

 

Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje účastníkov súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZOOU“) bude organizátor súťaže spracúvať len na základe súhlasu účastníka súťaže ako dotknutej osoby v súlade s ustanovením §§ 11 - 12 ZOOU.

 

Účastníci svojou účasťou v súťaži, t.j. odoslaním súťažného formulára, udeľujú organizátorovi súťaže v súlade s ustanoveniami zákona č.147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa a to najmä na účely:

- realizácie súťaže a odovzdania predmetu výhry,

- riadnej identifikácie účastníka súťaže,

- zverejnenia mena a priezviska výhercu, prípadne za iným účelom súvisiacim s organizáciu súťaže, ak tak ustanovujú podmienky súťaže,

- zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách organizátora súťaže vrátane newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

 

Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločnosti UPC alebo elektronicky na ................................., príp. na telefónnom čísle .............................. Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka súťaže je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov, ak ho účastník súťaže neodvolá skôr. Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov.

 

Účastník súťaže má v zmysle § 28 ZOOU právo:

 

 • na základe písomnej žiadosti od organizátora súťaže vyžadovať:

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ZOOU; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku § 28 ods. 5 ZOOU je účastník súťaže oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého organizátor súťaže získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

- likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

- blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak organizátor súťaže spracúva osobné údaje na základe súhlasu účastníka súťaže.

 • na základe písomnej žiadosti má právo u organizátora súťaže namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu.
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOU vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv a právom chránených záujmov účastníka súťaže, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka účastníka súťaže je oprávnená, organizátor súťaže je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie účastník súťaže namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu organizátora súťaže, ktoré by malo pre súťažiaceho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník súťaže má právo žiadať organizátora súťaže o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom organizátor súťaže je povinný žiadosti účastníka súťaže vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle ZOOU; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia SPP informuje súťažiaceho v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 • pri podozrení, že sa osobné údaje účastníka súťaže neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Ak účastník súťaže nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle zákona

môže uplatniť zákonný zástupca. Práva účastníka konania v zmysle ZOOU, ktorý nežije, môže

uplatniť blízka osoba.

 

Výhradné právo organizátora

 

Spoločnosť UPC si vyhradzuje právo tieto všeobecné podmienky, ako aj osobitné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej súťaži zmeniť. Zmeny budú v dostatočnom časovom predstihu uverejnené na stránkach online.upc.sk.

 

* Za osobitné podmienky konkrétnej súťaže sú považované aj doplňujúce informácie, pokyny a podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej súťaži, ktoré musí účastník splniť za predpokladu, že má záujem o účasť v danej súťaži, ak sú účastníkovi dostupné pred odoslaním súťažného formulára.