UPC svojim

ste zákazníkom UPC?

  • skontrolujte si faktúry, upravte údaje
  • súťažte o skvelé ceny v UPC súťažiach, aktivujte HBO GO
  • požiadajte o podporu pri riešení problémov
  • doobjednajte doplnkové služby
 

Prečítajte si o zmenách a novinkách v našej programovej ponuke a službách, ktoré využívate.

 

 

 

 
 

Spravujte svoj UPC účet online, skontrolujte si faktúry, upravte údaje, požiadajte o podporu pri riešení problémov, objednajte služby, súťažte o skvelé ceny, aktivujte HBO GO...

 
 

Pravidelne pripravujeme podujatia pre našich zákazníkov ako aj širšiu verejnosť. V tejto sekcii nájdete videá a fotogalérie z pestrej palety našich podujatí. 

 
 

Ak radi súťažíte - toto je priestor pre Vás! Zapojte sa, vyhrajte a vychutnajte si zaujímvé podujatia alebo vecné ceny!

 

 

 
 
 
 
 
 

Všeobecné podmienky súťaže

Usporiadateľ

 

Organizátorom súťaže je UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 38877/B (ďalej len „UPC“)

 

Tieto podmienky sa aplikujú na súťaže usporiadané spoločnosťou UPC prostredníctvom internetovej stránky upc.sk a/alebo iného softvéru v dispozičnej sfére UPC (napr. aplikácia) za predpokladu, že organizátorom je UPC, pokiaľ osobitné podmienky konkrétnej súťaže* neustanovia inak. Odoslaním súťažného formulára osoba (ďalej len „účastník“) vyjadruje svoj súhlas s obsahom týchto podmienok a/alebo s obsahom osobitných podmienok konkrétnej súťaže, ako aj svoj súhlas s účasťou v súťaži.

 

Účasť v súťaži

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci užívatelia webovej stránky upc.sk a/alebo užívatelia iného softvéru v dispozičnej sfére UPC, okrem: zamestnancov spoločnosti UPC, rodinných príslušníkov zamestnancov UPC, obchodných partnerov, ktorí venujú výhry do súťaže a ich rodinných príslušníkov.

 

Výhry

 

Výhercovia budú vyžrebovaní zo zoznamu všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili všetky osobitné podmienky konkrétnej súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránkach www.upc.sk a všetci výhercovia budú kontaktovaní našou spoločnosťou.

 

Výhercovia sú oprávnení prevziať si predmet výhry osobne na zákazníckom stredisku v Bratislave (Ševčenkova 36, 851 01 v pracovné dni medzi 08:00 a 18:00 hod), alebo im, na základe písomnej žiadosti, môže byť zaslaný poštou, ak nie je osobitnými podmienkami konkrétnej súťaže stanovené inak. Spoločnosť UPC nezodpovedá za vady vzniknuté na predmete výhry počas poštovej prepravy.

 

 

Výherca je pri preberaní predmetu výhry povinný sa preukázať platným občianskym preukazom. V prípade maloletého výhercu, je povinný predmet výhry prebrať jeho zákonný zástupca.

 

Ochrana osobných údajov

 

Účastníci svojou účasťou v súťaží, t.j. odoslaním súťažného formulára, dávajú UPC svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa za účelom:

 

- realizácie súťaže a odovzdania predmetu výhry,

- riadnej identifikácie účastníka súťaže,

- zverejnenia mena výhercu, prípadne za iným účelom súvisiacim s organizáciu súťaže, ak tak ustanovujú osobitné podmienky konkrétnej súťaže.

 

Výhradné právo organizátora

 

 Spoločnosť UPC si vyhradzuje právo tieto všeobecné podmienky, ako aj osobitné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej súťaži zmeniť. Zmeny budú v dostatočnom časovom predstihu uverejnené na stránkach online.upc.sk.

 

 

* Za osobitné podmienky konkrétnej súťaže sú považované aj doplňujúce informácie, pokyny a podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej súťaži, ktoré musí účastník splniť za predpokladu, že má záujem o účasť v danej súťaži, ak sú účastníkovi dostupné pred odoslaním súťažného formulára.